Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0868-3409

Nhận thức của giáo viên tiếng Anh tiểu học về diễn ngôn lớp học

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung (Chính), Võ Thị Liên Hương

0868-3409

Diễn ngôn lớp học của giáo viên tiếng Anh tiểu học

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Hồng Nhung (Chính)

2525-2674

EFL STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE ANXIETY: AN INVESTIGATION INTO LEARNERS AND TEACHERS’ ATTITUDES

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phạm Thị Hồng Nhung, Đoàn Thanh Thư (Chính)

2434-849X

Implementing the CEFR at a Vietnamese university—General English language teachers’ perceptions

CEFR Journal - Research and Practice, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hải, Phạm Thị Hồng Nhung

CEFR B1 as expected learning outcomes for non-English major students: From perception to action

Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Nữ Hạnh Hiên (Chính)

0033-6882

General English Proficiency or English-for-Teaching? The preferences of in-service teachers

RELC Journal, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Liên kết: https://doi.org/10.1177/0033688217691446

English language teachers' competences: From Policy to Practice

Plenary speech at National Conference on English language teachers' competences: From Policy to classroom practice, Hue University of Foreign Languages, Hue city, May 3rd, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Boosting language teachers’ confidence through professional development

Plenary speech at the National Geographic Learning international Conference on Inspiring Learning in the 21st Century. Phu Quoc Island, Vietnam, April 15th-16th, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Action research post - training activities: What stops EFL teachers from implementing professional development?

Proceedings of the Conference on Sharing Teaching and Research Experiences 2016, Thailand, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung

Using action research to promote effective use of the CEFR in English language classrooms

The International Conference on Critical, constructive assessment of the CEFR in English language education, Osaka, Japan, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung