Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác oxy hóa p-xylene của các phức Mn(II)/Co(II)-base Schiff

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Influence parameters on liquid phase reaction preparing terephthalic acid from p-xylene over metal complexes - MCM-41 catalysts

American Journal of Physical Chemistry, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nho, Nho Dung Nguyen (Chính), Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui, Tam Toan Tran Thanh

Preparation and characterization of Fe3O4- core-shell nanoparticles as drug carriers

Proceeding of 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Van Son Luong, Phạm Xuân Nui, Tuyet Nhung Pham,, Thuy Nga Tran Thi, Trần Thị Văn Thi (Chính)

Đánh giá quá trình tách loại lưu huỳnh từ nhiên liệu sử dụng xúc tác W/MCM-41

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Trần Thị Văn Thi, Lê Thiện Trúc,, Phạm Xuân Nui

Điều chế và đặc trưng các hạt nano từ tính phủ (3-aminpropyl) triethoxysilane cho quá trình truyền dẫn thuốc,

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Lương Văn Sơn, Trần Thị Văn Thi

Chemical quality indices for freshness evaluation of Black Tiger Shrimp (Penaeus Monodon)

Journal of Science and Technology, 2016
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nhất Tâm (Chính), Đoàn Như Khuê, Trần Thị Văn Thi

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa và một số thành phần hóa học của nấm Tràm (Tylopilus felleus)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Lâm Sơn (Chính), Nguyễn Minh Nhung, Lê Trung Hiếu, Trần Văn Khoa, Trần Thị Văn Thi

Phân tích một số đặc trưng hoá lý của vật liệu MCM-41 biến tính bằng phức cobalt base Schiff

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Trần Thị Văn Thi (Chính)

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxy hoá trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng (Chính), Phạm Xuân Nui, Trần Thị Văn Thi, Trầnh Than Tâm, Trần Thanh Tâm Toàn

Phản ứng oxy hoá p-xylen trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay cobalt

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Nui, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi (Chính)