Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tổng hợp và hoạt tính xúc tác oxy hoá trong pha lỏng của hệ xúc tác phức manganese/cobalt-SBA-16

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng (Chính), Phạm Xuân Nui, Trần Thị Văn Thi, Trầnh Than Tâm, Trần Thanh Tâm Toàn

Phản ứng oxy hoá p-xylen trong pha lỏng trên hệ xúc tác dị thể chứa phức manganese hay cobalt

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Nho Dũng, Trần Thanh Tâm Toàn, Phạm Xuân Nui, Bùi Thu Hoài, Trần Thị Văn Thi (Chính)

Sử dụng nguồn PET thải để tổng hợp khung hữu cơ- kim loại (MIL-101) làm vật liệu hấp phụ hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Bùi Thu Hoài, Nguyễn Văn Mẫn, Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp và đặc trưng xúc tác nano AgInS2 sử dụng làm chất xúc tác quang cho qua strình khử lưu huỳnh trong diessel

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Đình Linh, Nguyễn Hải Hà, Mai Xuân Thắng, Trần Thị Văn Thi

Tổng hợp và hoạt tính của xúc tác “giả dị thể” chứa phức cobalt-base Shiff

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, T.3, S.2, 83-92 (ISSN 0866-7411), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Nui

The liquid-phase oxidation reaction of p-xylene on “pseudo- heterogeneous” catalysts containing metal-Schiff base complexes

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Phạm Xuân Nui

Điều chế dẫn xuất sulfate của polysaccharide chiết xuất từ lá Mãng cầu xiêm (Annona miricata) và khảo sát sự biến đổi hoạt lực kháng oxi hóa

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)