Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Identification of pi-km stable blast resistance gene in some rice (Oryza sativa L.) cultivars.

Annals of Biological Research, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Đức, Nguyễn Công Tiến, Trương Thị Bích Phượng

Identification of pi-km stable blast resistance gene in some rice (Oryza sativa L.) cultivars.

Annals of Biological Research, 2012
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Trần Thị Đức, Nguyễn Công Tiến, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng

Xác định gen kháng bệnh đạo ôn còn hiệu quả đối với các chủng nấm Pyricularia oryzae tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Phương Nhung, Đinh Thị Thu Hồng, Phạm Thị Thanh Ngọc, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà

Đánh giá tính kháng bệnh đạo ôn của một số giống lúa chủ lực ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông Ngiệp và Phát Triển Nông Thôn, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Phương Nhung, Nguyễn Văn Trung, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà

Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Pyricularia oryzae) ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí công nghệ sinh học, 2011
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Nhi, Trần Thị Phương, Dương Thị Thảo Trang, Vân, Nguyễn Thị, Trần Thị Thu Hà

Phân tích gen Pi-ta kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.).

2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Song, Phan Thị Phương Nhi, Trương Thị Trâm Chi, Dương Thị Thảo Trang

Xác định gen kháng bệnh đạo ôn còn hiệu quả đối với các chủng nấm Pyricularia oryzae tại Thừa Thiên Huế

2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Thị Phương Nhung, Đinh Thị Thu Hồng, Phạm Thị Thanh Ngọc, Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Thu Hà