Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Mangrore restoration or aquaculture development: Cost and Benefit Analysis in Thi Nai Lagoon, Binh Đinh Province.

Conference Paper, The sixth Vietnam Economist Annual Meeting ( VEAM 2013), 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính, Nguyễn Văn Toàn, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

Phát triển Logistics ở nước ta trong hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược" NXB ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đình Đào, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Đức Tính

1355-770X

Modeling demand for catastrophic flood risk insurance in coastal zones in Vietnam using choice experiments

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Roy Brouwer, Bùi Đức Tính, Trần Hữu Tuấn, Kristin Magnussen and Stale Navrud
Liên kết: https://doi.org/10.1017/S1355770X13000405

Hoàn thiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Bùi Đức Tính, Lê Vĩnh Thắng

Ảnh hưởng kinh tế, xã hội và môi trường của Chương trình thí điểm chi trả dịch vụ môi trường ở Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, 8 (57), 2012, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Bùi Đức Tính

Khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm nuôi ở các tỉnh miền Trung

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Xuân, Bùi Dũng Thể, Phan Văn Hòa, Bùi Đức Tính, Nguyễn Trung Kiên

Local Vulnerability and Adaptation to Extreme Climate Events along the Central Coast of Vietnam

Community, Environment and Diaster Risk management (Tạp chí quốc tế; ISSN: 2040-7262), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Trần Hữu Tuấn, Bùi Dũng Thể, Bùi Thị Tám

Preliminary Survey Findings from Quang Nam province, Vietnam

Health for the Millions, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể, Mai Văn Xuân

Preliminary Survey Findings from Quang Nam province, Vietnam

Health for the Millions, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chính), Bùi Đức Tính, Bùi Dũng Thể, Mai Văn Xuân