Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Small-scale hydropower dams development: Pros and Cons from Impacts on locals' livelihoods in Vietnam, Lao and Cambodia

Asian Economic and Financial Review, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đào Duy Minh, Bùi Đức Tính
Liên kết: http://www.aessweb.com/journals/5002

Climate change vulnerability and poverty nexus: evidence from coastal communities in central Vietnam

Journal of Agriculture and Environment for International Development, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Tân (Chính), Nguyễn Công Định, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Bùi Đức Tính, Trần Thị Phượng

ISSN 2588 - 1205

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản xuất rau an toàn của nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Lạc (Chính), Bùi Đức Tính (Chính)

1859-4581

HIỆU QUẢ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN AO HỒ TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Trịnh Văn Sơn, Bùi Đức Tính, Lê Khắc Phúc

1859-4581

Hiệu quả nuôi cá lồng của nông hộ tại vùng đầm phá Tam giang - Cầu hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2019
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương (Chính), Bùi Đức Tính, Trịnh Văn Sơn, Lê Khắc Phúc

Modelling demand for catastrophic flood index-based insurance in Da Nang City, Vietnam: Using choice experiments

Routledge advances in climate change research, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng

Massive road network threaten forest resources in Vietnam – Lao border

SUMERNET-LMPPI Gender Mainstreaming Workshop, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Hoàng Thanh Long, Bùi Đức Tính

Economic integration and natural forest management: the case study of East-West Economic corridor establishment in Vietnam and Laos

Lower Mekong Policy Forum on Environment, Agriculture and Livelihoods, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chính), Hoàng Thanh Long, Đào Duy Minh