Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẤT THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM: MỘT NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Văn Khoa (Chính), Âu Thị Nguyệt Liên, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí (Chính), Hoàng Trọng Hùng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/7251

2588-1205

TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Lương Ngọc Hà
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/7314

0143-7720

Navigating repatriation: Factors influencing turnover intentions of self-initiated repatriates in emerging economies

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Pi-Shen Seet, Janice Jones
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0143-7720

1038-4111

Improving employee outcomes in the remote working context: A time-lagged study on digital-oriented training, work-to-family conflict, and empowering leadership

ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Tấn Nhật (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Võ Thị Ngọc Thuý, Trần Hoàng Tuấn, Hoàng Giang
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-7941.12374

2588-1205

Trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch: Tổng quan nghiên cứu và các đề xuất

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Mai Thị Kiều Lan (Chính)

2588-1205

Ảnh hưởng của việc sử dụng mạng xã hội đến nhận thức và hành vi phòng chống dịch Covid-19 của người dân trên địa bàn thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Thanh Thanh (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Trần Thị Quỳnh Anh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/7083

0143-7720

Re-Expatriation Inclinations among Skilled Female Self-Initiated Repatriates in Asia's Rapidly Emerging Markets (IF = 4,4; Q2; Rank A in ABCD list; Emerald publisher)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chính), Pi-Shen Seet, Janice Jones , Hoàng Trọng Hùng (Chính)

2588-1205

CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HÀNH VI HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Bá Lộc (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6773

2588-1205

CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY HÀNH VI VÌ MÔI TRƯỜNG CỦA GIỚI TRẺ: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Hiếu (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Trần Thị Trang, Phan Thị Thuỳ Ngân, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hồng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6782

1757-4323

Tax service quality for enterprises: Development of a valid measurement scale (Scopus/ESCI, Q2)

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Âu Thị Nguyệt Liên (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Hương Lan
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-01-2021-0033/full/html