Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

CÁC NHÂN TỐ THÚC ĐẨY HÀNH VI HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TẠI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Bá Lộc (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6773

2588-1205

CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY HÀNH VI VÌ MÔI TRƯỜNG CỦA GIỚI TRẺ: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Hiếu (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Trần Thị Trang, Phan Thị Thuỳ Ngân, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hồng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6782

1757-4323

Tax service quality for enterprises: Development of a valid measurement scale (Scopus/ESCI, Q2)

Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Âu Thị Nguyệt Liên (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Hương Lan
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-01-2021-0033/full/html

0969-6989

The extension of animosity model of foreign product purchase: Does country of origin matter? (Q1, IF=7,135)

Journal of Retailing and Consumer Services, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Trần Trang, Lê Quang Trực
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102758

2588-1205

ẢNH HƯỞNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KHÁCH SẠN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ LẠT

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thị Kiều Lan (Chính), Hồ Thị Thúy Nga (Chính), Hoàng Trọng Hùng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6475

0142-5455

Career satisfaction antecedents of professional accounting returnees in international workplaces: An employee experience perspective (SSCI, Q2, IF 2,25)

Employee Relations, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hồ Thị Thúy Nga (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Pi-Shen Seet, Janice Jones, Phạm Tấn Nhật
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1108/ER-06-2021-0258

1936-8623

The influence of leadership commitment to service quality on hotel employees' brand citizenship behavior: A mediation and moderation analysis (Tạp chí hạng A - ABDC, ISI/SSCI, Q1, IF=7,022)

Journal of Hospitality Marketing and Management, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Thúy Nga, Nguyễn Ninh
Liên kết: https://doi.org/10.1080/19368623.2021.1970072

2588-1205

Ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội điểm đến du lịch đến ý định quay trở lại của du khách: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Mai Thị Kiều Lan (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6307

2588-1205

The relationship between organizational culture and firm performance: A study in Vietnam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Thi Thuy Hang (Chính), Nguyen Hiep, Nguyen Phuc Nguyen, Hoàng Trọng Hùng (Chính)
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/5961

2588-1205

Tax compliance of small and medium enterprises: A case study in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Đăng Hào, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6273

2588-1205

Chất lượng dịch vụ thuế cho doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Au Thi Nguyet Lien (Chính), Hoàng Trọng Hùng, Hồ Thị Hương Lan, Trần Đức Trí
Liên kết: http://222.255.146.83/index.php/hujos-ed/article/view/6051