Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Impact of Hydropower Dam Construction on Local Governance and Livelihood Change: Case study of a Katu ethnic village in Central Vietnam

Journal of Systematic Regional Geography, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul

State-Making in marginalized area and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s shifting uplands

25th Colloquium of IGU-CSRS Rural Space in a Multifunctional Transition Experience and Adaptation, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến

The expansion of smallholder forest plantation and local responses in Vietnam’s shifting uplands

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến

Application of remote sensing and GIS technology in mapping partition saline intrusion to paddy land: a case study at Phu Vang district, Thua Thien Hue province

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Trắc Bá Ân

Đánh giá tác động của trượt lở đất đến kinh tế - xã hội: trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phương Liên, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Quốc Trung

State-Making and Local reaction in Upland area of Central Vietnam: Case study at Hmong village in Thanh Hoa province

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul

Local reaction to State-Making on spontaneous migrants in upland area of Vietnam: Case study at Hmong village in Thanh Hoa Province

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul

Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2002

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa