Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Local reaction to State-Making on spontaneous migrants in upland area of Vietnam: Case study at Hmong village in Thanh Hoa Province

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul

State-Making and Local reaction in Upland area of Central Vietnam: Case study at Hmong village in Thanh Hoa province

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2016
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul

Đánh giá tác động của trượt lở đất đến kinh tế - xã hội: trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phương Liên, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Quốc Trung

Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2002

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa

Application Geography Information System (GIS) to determine flooding area caused by sea levels rising in coastal area of Viet Nam. Case study in QuangNgan commune, Central Viet Nam

Hội nghị Khoa học tại Đại học Kysu - Nhật Bản, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trường Hải Anh

Xây dựng các bản đồ dự báo tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Triển lãm Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý