Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG, TỈNH QUẢNG NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5477

Pu Hu Nature Reserve establishment and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s upland

The 4th Asian Conference on Geography., 2019
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến
Liên kết: http://www.acg2018.cn

ISSN 2525-2216

Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đất, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

Công tác phát triển quỹ đất tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và giải pháp

Hội nghị Khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Dương Ngọc Sáng
Liên kết: http://geographyconference.com

Journal of the Economic Geographical Society of Ko

The Hmong response to State intervention in Vietnam’s Upland: a case study of a remote hamlet in North Central Vietnam

Journal of the Economic Geographical Society of Korea, 2018
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), KIM Doo-Chul
Liên kết: http://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002359579#none

Application of remote sensing and GIS technology in mapping partition saline intrusion to paddy land: a case study at Phu Vang district, Thua Thien Hue province

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Trắc Bá Ân

The expansion of smallholder forest plantation and local responses in Vietnam’s shifting uplands

Proceedings of International Symposium on Environmental and Life Science, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến

State-Making in marginalized area and local response: a case study at Hmong village in Vietnam’s shifting uplands

25th Colloquium of IGU-CSRS Rural Space in a Multifunctional Transition Experience and Adaptation, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul, Bùi Hoàng Tiến

Impact of Hydropower Dam Construction on Local Governance and Livelihood Change: Case study of a Katu ethnic village in Central Vietnam

Journal of Systematic Regional Geography, 2017
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Kim Doo-Chul