Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xây dựng các bản đồ dự báo tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Triển lãm Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Phúc Khoa, Lê Ngọc Phương Quý

Application Geography Information System (GIS) to determine flooding area caused by sea levels rising in coastal area of Viet Nam. Case study in QuangNgan commune, Central Viet Nam

Hội nghị Khoa học tại Đại học Kysu - Nhật Bản, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Phúc Khoa, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trường Hải Anh