Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SODIUM NITROPRUSSIDE (SNP) VÀ CALCIUM CHLORIDE (CACL2) NHẰM LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH MỀM VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ BƠ BOOTH7 (Persea americana Mill.) SAU THU HOẠCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Thị Vân Anh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Toản (Chính)

1859-1531

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) VÀ 1- METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP) ĐẾN CẤU TRÚC VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ BƠ BOOTH7 (PERSEA AMERICANA MILL) SAU THU HOẠCH

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2023
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Văn Toản (Chính)

1859-1558

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SODIUM NITROPRUSSIDE NHẰM KÌM HÃM QUÁ TRÌNH LÀM MỀM TRONG BẢO QUẢN BƠ BOOTH7

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Văn Toản (Chính)

1859-4581

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ và điều kiện bảo quản đến chất lượng trà atiso đỏ túi lọc

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh (Chính), Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Đức Chung, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Văn Toản (Chính)

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP NANO NHŨ TƯƠNG TỪ DẦU BƠ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Nguyễn Thị Phương Nga, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Toản, Đỗ Thanh Tiến, Lê Thị Sen, Ngô Nguyễn Bảo Trân
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v7n1y2023.968

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG KẾT HỢP 1-METHYLCYCLOPROPENE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG BƠ BOOTH 7 TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Lê Văn Luận, Lê Thanh Long, Nguyễn Đức Chung, Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Văn Toản (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.958

2588-1299

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG KẾT HỢP VỚI 1-METHYLCYCLOPROPENE (1-MCP) ĐẾN THỜI GIAN BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ CHANH DÂY TÍM (Passiflora edulis Sims)

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Luận (Chính), Nguyễn Thị Diễm Hương, Trần Thị Kim Nhi, Nguyễn Văn Toản (Chính)

ISSN 1859-1558

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Calcium chloride đến chất lượng và thời gian bảo quản quả bơ Booth 7 sau thu hoạch.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Kim Nhi (Chính), Nguyễn Văn Toản, Lê Văn Luận

ISSN: 1859-1558

Ảnh hưởng của độ dày bao bì bao gói LDPE đến thời gian bảo quản quả bơ (BOOTH 7) được xử lý bằng Aminoethoxyvinylglycine

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chính), Lê Văn Luận, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Văn Huế

ISSN: 1859-1558

Kéo dài thời gian bảo quản của quả bơ (BOOTH7) sau thu hoạch bằng AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) kết hợp bảo quản lạnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chính), Lê Văn Luận, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương, Lê Thị Nhật Anh