Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-337-133-8

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MANNAN OLIGOSACCHARIDES ĐẾN TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHẨU PHẦN CỦA GÀ RI LAI NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021, 2022
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: Khác
Tác giả: Thân Thị Thanh Trà (Chính), Nguyễn Thanh Thủy, Lê Thị Ánh Tuyết
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1qg9EV60FRd2opA3OS6hXQNqUmgBRT0kD/view

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx

2588-1256

BIỂU HIỆN GEN SINH CƠ Ở GÀ RI LAI VÀ LƯƠNG PHƯỢNG KHI ĐƯỢC NUÔI BẰNG CÁC KHẨU PHẦN CÓ MỨC METHIONINE KHÁC NHAU

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Đinh Văn Dũng, Hồ Trung Thông

ISSN: 1751-7311 (Print), 1751-732X (Online) (SCI)

Effect of increasing inclusion rates of tofu by-product in diets of growing pigs on nitrogen balance and ammonia emission from manure

Animal, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng (Chính), V. Fievez