Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1573-482x

Effective photocatalytic degradation of rhodamine B dye by nickel ferrite/(N,S)graphene oxide

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quang Khiếu (Chính), Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Trung Hiếu
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-023-11834-4

The treatment of wastewater from Pangasius catfish ponds using peat-derived adsorbent materials

Materials Research Express, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Sỹ Thắng (Chính), Nguyễn Minh Thảo, Võ Thắng Nguyên, Nguyễn Quang Mẫn, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ad14c0/meta

2615-9678

Polysaccharide extraction from Myxopyrum smilacifolium trunk and its antioxidant capacity

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Minh Nhung, Trần Thanh Minh, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Thùy Trang, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7012/1815

1859-1531

THE INFLUENCE OF EXTRACTION TEMPERATURES ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF POLYSACCHARIDES FROM MYXOPYRUM SMILACIFOLIUM LEAVES

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng/The University of Danang - Journal of Science and Technology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8701

1572-896X

Differential pulse voltammetry determination of acetaminophen and codeine in pharmaceutical formulations using a Mn/UiO-66 modified glassy carbon electrode

Journal of Nanoparticle Research, 2023
Lĩnh vực: Hoá lý, Hóa phân tích
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Đức Mạnh (Chính), Võ Thắng Nguyên, Vũ Thị Duyên, Nguyễn Thị Thy Nga, Nguyễn Quang Mẫn, Phạm Thị Huyền Thoa, Lê Hữu Trinh, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11051-023-05839-7

Vật liệu nickel ferrite/graphene oxide: tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân huỷ Rhodamine B

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Vũ Ngọc Hoàng, Huỳnh Thanh Danh, Nguyễn Phước Nhân, Nguyễn Thanh Bình, Trần Sĩ Thành, Nguyễn Thị Vương Hoàn (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://chemeng.hust.edu.vn/jca/

Tổng hợp composite nickel ferrite/graphene oxide dạng khử và khảo sát tính chất điện hóa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Hoàng Thái Long, Lê Trung Hiếu (Chính)
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/

1859-1388, E-ISSN: 2615-9678

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HOÁ VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ THÂN CÂY SÂM ĐÁ –Myxopyrumsmilacifolium

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Quang Mẫn, Hồ Xuân Anh Vũ, Trần Thanh Minh, Nguyễn Việt Thắng, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7107/1665

1859-1388, E-ISSN: 2615-9678

TỔNG HỢP “XANH” GRAPHENE OXIDE DẠNG KHỬ VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ĐIỆN HOÁ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Hoàng Thái Long
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7074/1666

0888-5885, 1520-5045

Development of Electro-Reduced AgNPs/MnO2/rGO Composite toward a Robust Sensor for the Simultaneous Determination of Piroxicam and Ofloxacin

Industrial & Engineering Chemistry Research, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hồ Xuân Anh Vũ (Chính), Đào Mỹ Uyên, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Chương, Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Quang Mẫn, Trần Thanh Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Hải Phong (Chính), Nguyễn Chinh Chiến (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c04610

1388 - 0764

Electrochemical determination of clenbuterol with nickel‑ferrite/reduced‑graphene‑oxide‑modified electrode

Journal of Nanoparticle Research, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Hải Phong, Võ Thắng Nguyễn, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11051-023-05679-5