Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-85-0946-0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÀI TẬP XOA BÓP THỂ THAO NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC SAU TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU CHO NAM SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – ĐẠI HỌC HUẾ

HỘI THẢO QUỐC TẾ GDTC VÀ HLTT TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHỆ 4.0, 2021
Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính)
Liên kết: https://sg.docworkspace.com/d/sIJWKxf0174KTjwY

ISBN: 978-604-80-5010-8

Thực trạng và ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Hội thảo khoa học toàn quốc tại Đại học Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng

ISSN 2588 - 1345

Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Tạp chí khoa học và đào tạo thể thao trường ĐH TDTT Đà Nẵng, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chính), Nguyễn Văn Tuấn, Ngô Thị Hương

Thực trạng và lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên Đại học Huế

trường Đại học Tài chính – Marketing tp Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Nguyễn Thế Tình

ISBN: 978-604-923-431-6

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

hội thảo khoa học Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính), Phạm Thị Mai

ISSN: 1859-4662

Thực trạng sức khỏe và đặc điểm hoạt động vận động của người cao tuổi mắc hội trứng cao huyết áp tai Phường An Cựu - Thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Thể thao, 2016
Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chính)