Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN 1859-1388

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH VI NHỰA TRONG CÁC BỘ PHẬN CỦA CÁ ĐỐI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn, Lương Quang Đốc, Võ Văn Quý

1859-3097

Morphological and distribution characteristics of Halophila beccarii Aschers, 1871 in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/17093/2543254602

1859-1388

Growth and morphological responses of Halophila beccarii to low salinity

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dang Thi Le Xuan, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1B.6452

1859-3097

Effects of salinity on seedling germination and growth of early seedlings of the Najas indica (Willd.) Cham

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.15625/1859-3097/17075

1007-8827

Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from waste wine cork and their use in biocompatible fluorescence imaging

New Carbon Materials, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyen Ngoc Hue, Vo Van Quoc Bao, Vo Thi Phuoc, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lương Quang Đốc, Nguyễn Minh Trí, Le Vu Truong Son, Le Van Thanh Son, Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: http://xxtcl.sxicc.ac.cn/en/article/doi/10.1016/S1872-5805(22)60608-5

1859-3097

Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species Najas indica (Willd.) Cham.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/jmst/article/view/16072

1859-3097

Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species Najas indica (Willd.) Cham.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Tôn Thất Pháp, Hoàng Công Tín, Lương Quang Đốc
Liên kết: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16072

2673-611X

Low Genetic Connectivity of Strongly Inbred Ruppia brevipedunculata in Aquaculture Dominated Lagoons (Viet Nam)

Frontiers in Plant Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ludwig Triest (Chính), Jasper Dierick (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc, Nguyen Quang Huy, Tim Sierens
Liên kết: https://doi.org/10.3389/fcosc.2021.723376

Persistent Clones and Local Seed Recruitment Contribute to the Resilience of Enhalus acoroides Populations Under Disturbance

Frontiers in Plant Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Jasper Dierick (Chính), Phan Thi Thuy Hang, Luong Quang Doc, Ludwig Triest
Liên kết: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.658213

2352-4855 (SCIE - IF=1.183)

Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Huu Chi Tu (Chính), Nguyen Tu Uyen, Lương Quang Đốc, Lê Công Tuấn, Mai Anh Thu, Hoàng Công Tín (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101860

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI RONG CÁM NAJAS INDICA (WILD.) CHAM. Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Lê Thùy Lan, Tôn Thất Pháp, Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc