Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1007-8827

Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from waste wine cork and their use in biocompatible fluorescence imaging

New Carbon Materials, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyen Ngoc Hue, Vo Van Quoc Bao, Vo Thi Phuoc, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lương Quang Đốc, Nguyễn Minh Trí, Le Vu Truong Son, Le Van Thanh Son, Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: http://xxtcl.sxicc.ac.cn/en/article/doi/10.1016/S1872-5805(22)60608-5

2673-611X

Low Genetic Connectivity of Strongly Inbred Ruppia brevipedunculata in Aquaculture Dominated Lagoons (Viet Nam)

Frontiers in Plant Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ludwig Triest (Chính), Jasper Dierick (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc, Nguyen Quang Huy, Tim Sierens
Liên kết: https://doi.org/10.3389/fcosc.2021.723376

Persistent Clones and Local Seed Recruitment Contribute to the Resilience of Enhalus acoroides Populations Under Disturbance

Frontiers in Plant Science, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Jasper Dierick (Chính), Phan Thi Thuy Hang, Luong Quang Doc, Ludwig Triest
Liên kết: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.658213

2352-4855 (SCIE - IF=1.183)

Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Huu Chi Tu (Chính), Nguyen Tu Uyen, Lương Quang Đốc, Lê Công Tuấn, Mai Anh Thu, Hoàng Công Tín (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101860

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI RONG CÁM NAJAS INDICA (WILD.) CHAM. Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Thị Lệ Xuân (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Lê Thùy Lan, Tôn Thất Pháp, Phan Thị Thúy Hằng, Lương Quang Đốc

2162-5271

Quantifying Shoot Density and Biomass of Seagrass Beds in the Central Coast of Vietnam

Journal of Environmental Science and Engineering B, 2020
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt, Sinh thái học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoang Cong Tin (Chính), Luong Quang Doc, Ho Thi Thuy Uyen
Liên kết: http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=42955.html

2525-2461

A case study of phytoplankton used as a biological index for water quality assessment of Nhu Y river, Thua Thien - Hue

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Thi Trang Le (Chính), Lương Quang Đốc, Thi Thu Ha Vo, Van Tu Nguyen
Liên kết: http://www.vietnamscience.vn/index.php/VJSTE/article/view/169

1437-4323

Spatial and temporal distribution of submerged aquatic vegetation in a tropical coastal lagoon habitat in Viet Nam

Botanica Marina, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng (Chính), Iris Stiers, Nguyen Thi Thien Huong, Pham Thi Tuyet, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Ludwig Triest
Liên kết: https://doi.org/10.1515/bot-2017-0107

1859-3097

DNA Barcoding Of The True Mangrove Plants, A Selection Of Genetic Markers

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Xuan Vy (Chính), Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Trung Hieu, Lương Quang Đốc
Liên kết: http://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst

2076-3263 (Scopus - ESCI)

Historical Monitoring of Shoreline Changes in the Cua Dai Estuary, Central Vietnam Using Multi-Temporal Remote Sensing Data

Geosciences (Switzerland), 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Lương Quang Đốc, Trần Anh Tuấn
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3263/7/3/72

Thành phần loài cỏ thủy sinh sống chìm ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thúy Hằng (Chính), Lương Quang Đốc, Tôn Thất Pháp