Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cẩm nang tuyển sinh ngành Thủy Sản

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Trần Nam Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Mạc Như Bình, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trần Nguyên Ngọc

978-604-337-123-9

Sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Koi

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chủ biên), Trương Văn Đàn (Chủ biên), Trương Thị Hoa (Chủ biên), Phạm Thị Phương Lan, Mạc Như Bình, Trần Nam Hà

978-604-974-479-2

Phương pháp nghiên cứu trong nghề cá

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Văn Đàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên), Nguyễn Quang Lịch, Hoàng Nghĩa Mạnh, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Tử Minh, Võ Điều, Vũ Ngọc Út