Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tiếng Anh (dành cho sinh viên dân tộc hệ dự bị đại hoc)

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảo Khâm, Phan Bich Ngoc

Sổ tay kiến thức trong chương trình tiếng Anh trung học cơ sở

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Bảo Khâm (Chủ biên), Trần Quang Ngọc Thúy

English Language Teaching Methodology; Teacher’s Workbook & Trainer’s Handbook

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Bảo Khâm

Writing V

2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Bảo Khâm, Trương Bạch Lê