Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-489-027-2

Hệ thống định vị toàn cầu

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Trắc địa học và bản đồ học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Đình Tiến

978-604-337-768-2

Mô hình hóa biến động đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Trương Đỗ Minh Phượng

978-604-337-768-2

THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN THU TÀI CHÍNH TỪ ĐẤT ĐAI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Phạm Gia Tùng, Hồ Việt Hoàng

978-604-337-768-2

Xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường tại thành phố Hội An

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương

978-604-337-547-3

Giáo trình công nghệ cao trong nông nghiệp - tái bản lần 1, ISBN 978-604-337-547-3

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồ Lê Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Quy, Trần Nam Hà

978-604-337-187-1

Giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp, ISBN 978-604-337-187-1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hồ Lê Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Văn Quy, Trần Nam Hà

Trắc địa

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chủ biên), Hồ Kiệt (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc