Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-648-2

Giáo dục môi trường đại cương

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ biên), Đường Văn Hiếu (Chủ biên), Hoàng Công Tín (Chủ biên), Lê Thị Tịnh Chi, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung

978-604-337-965-5

Quản lý tổng hợp vùng ven bờ

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Đường Văn Hiếu (Chủ biên), Lê Công Tuấn (Chủ biên), Hoàng Công Tín, Nguyễn Mộng

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

978-604- 974-389-4

QGIS trong Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường – Tập 2: Giải đoán ảnh viễn thám

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chủ biên), Robert Catherman (Chủ biên)

978-604- 974-388-7

QGIS trong Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường – Tập 1: Dẫn nhập về GIS và QGIS

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chủ biên), Robert Catherman (Chủ biên)

Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Tác giả: Tôn Thất Pháp (Chủ biên), Lương Quang Đốc, Mai Văn Phô, Lê Thị Trễ, Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Văn Dũng, Hoàng Công Tín, Trương Thị Hiếu Thảo