Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-572-5

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ miền núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Hoàng Hữu Tình

978-604-337-475-9

Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản trong nông hộ miền núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Lê Đức Thạo

978-604-337-412-4

Sổ tay hướng dẫn Kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn trong nông hộ miền Núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Thạo

978-604-337-169-7

Giáo trình kỹ thuật chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

978-604-337-169-7

Giáo trình Kỹ Thuật Chăn Nuôi (Dùng cho sinh viên Đại học không chuyên ngành chăn nuôi)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hữu Văn, Trần Thanh Hải

978-604-974-342-9

Hiện trạng và các giải pháp dinh dưỡng giảm thiểu phát thải khí mêtan từ đường tiêu hoá trong chăn nuôi bò ở Việt Nam.

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chủ biên), Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đào Thị Bình An

978-604-974-260-6

Giáo trình Bệnh dinh dưỡng vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan

978-604-60-3050-8

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi lợn

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Lã Văn Kính

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Bùi Văn Lợi (Chủ biên), Lê Đức Ngoan

Chăn nuôi bò thịt ở Tây Nguyên

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Văn Tiến Dũng, Lê Đức Ngoan

Biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen

Changes approach to food security in Vietnam: A book section in New challenges to food security: From climate change to fragile states

2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Ian Christoplos (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen, Lê Đức Ngoan