Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-130-7

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trần Thị Ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Văn Lưu, Trần Hữu Tuấn

Cost-Benefit Analysis for Climate-Resilient Housing in Central Vietnam

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Hữu Tuấn

Building Urban Climate Resilience: The Economics of Alternative Development Pathways: Case Study of Da Nang, Vietnam

2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chủ biên)

Định giá môi trường ở Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Hữu Tuấn

Sheltering from a gathering storm: Vietnam case study

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Phóng, Trần Hữu Tuấn, Trần Tuấn Anh

The Economics of Alternative Development Pathways: Preliminary Scenarios Case Study Da Nang, Vietnam

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Phóng, Trần Tuấn Anh, Trần Hữu Tuấn

Community consultation for long-term climate-resilient housing in Vietnamese cities: a comparative case study between Hue and Da Nang

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Trần Tuấn Anh, Trần Phóng, Trần Hữu Tuấn, M. Mulenga

Cost–benefit analysis of mangrove restoration in Thi Nai Lagoon, Quy Nhon City, Vietnam

2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Hữu Tuấn