Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-286-1

Quản lý chất thải nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chủ biên), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Ngọc Phước, Đinh Văn Dũng, Vệ Quốc Linh

978-604-974-435-8

Sản xuất cây trồng bền vững trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Richard Bell (Chủ biên), Nguyễn Quang Cơ, Tác giả khác

978-604-974-435-8

Chương 5: Quản lý tổng hợp nước và dinh dưỡng cây trồng trên đất cát tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Tác giả khác

978-604-974-132-4.

Đất cát biển miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Trung Hải, Trần Thị Ánh Tuyết

978-604-974-120-3

Giá thể và dinh dưỡng cây trồng

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Quy

Đất và Phân bón (5 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Lê Thanh Bồn (Chủ biên), Lê Thiên Vinh, Trương Thị Ly Na

Phân tích đất và phân bón (3 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Thu, Trương Thị Hồng Phương

978-604-912-813-4

Giống lúa chịu hạn ở miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Phan Thị Phương Nhi (Chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Hương Sen

978-604-912-620-8

Giống lúa chịu mặn ở miền Trung Việt Nam (Sách tham khảo)

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chủ biên), Phan Thị Phương Nhi (Chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen

Phân bón

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa

Efficiency of phosphorrous fertilizer and lime: Peanut yield improvement in hilly zone of Thua Thien Hue province

NXB Thế giới, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa