Dữ liệu đề tài

DDHL2020 -CBĐH- 11

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong xu thế tự chủ đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2020-CBĐH- 02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm)

DHH2020-12-41

Đánh giá hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường thành viên của Đại học Huế và mức độ đáp ứng của hoạt động này so với tiêu chuẩn AUN-QA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên

DHH 2020-12-29

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải

B2019-DHH-15

Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Kiện (Chủ nhiệm)

CS-DT

KIỂM SOÁT QUYỀN TƯ PHÁP CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hành chính
Người tham gia: Hoàng Thị Ái Quỳnh (Chủ nhiệm)

ĐHL2018-NCS-02

Pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước về góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu - dưới góc độ so sánh

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật
Người tham gia: Trần Cao Thành

ĐHL-CB-07

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Môi trường tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Phan Vĩnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm), Phan Anh Thư

CS-DT

Xây dựng bộ tình huống điển hình học phần luật kinh tế quốc tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Khánh Linh (Chủ nhiệm)