Dữ liệu đề tài

DHL_2022-HVCH-08

Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu âm thanh từ góc nhìn pháp luật Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Lê Thị Diệu Chi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Thị Diện

DHH - 2020 - 37

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thị Lê Huyền (Chủ nhiệm), Phan Thị Hồng, Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương

CS-DT

Hoạt động của hội đồng trường, qua nghiên cứu thực tiễn tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm)

ĐHL2021-CBĐH-11

Pháp luật về quản lý nhà nước đối với khu kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà (Chủ nhiệm)

Mã số: ĐHL2021-CBĐH-06

Tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Kiện Nguyễn Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

CS-DT 2021

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo đại học tại Trường đại học Luật, đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

DDHL2020-CB02

Nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Phan Đình Minh (Chủ nhiệm)

DHH-12-52

Xung đột quyền tài phán trong các tranh chấp về giao dịch thương mại điện tử - Kinh nghiệm từ pháp luật Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm), Vũ Thị Hương, Cao Đình Lành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hồ Nhân Ái

ĐHL2021-CBĐH-02

Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình văn phòng thực hành luật qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Hồ Nhân Ái (Chủ nhiệm), Trần Cao Thành, Phan Đình Minh

DDHL 2021-CB-01

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ ÁP DỤNG GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN PHÁP LUẠT AN SINH XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp, Mai Đăng Lưu

CS-DT

BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh