Dữ liệu đề tài

CS-DT

Hoạt động của hội đồng trường, qua nghiên cứu thực tiễn tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm)

ĐHL2021-CBĐH-11

Pháp luật về quản lý nhà nước đối với khu kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Sơn Hà (Chủ nhiệm)

Mã số: ĐHL2021-CBĐH-06

Tái hòa nhập cộng đồng của người bị kết án ở Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Kiện Nguyễn Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DT

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

CS-DT 2021

Rà soát, xây dựng bộ hồ sơ phục vụ đào tạo đại học tại Trường đại học Luật, đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Long

DDHL2020-CB02

Nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng lưới khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Phan Đình Minh (Chủ nhiệm)

DHH-12-52

Xung đột quyền tài phán trong các tranh chấp về giao dịch thương mại điện tử - Kinh nghiệm từ pháp luật Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và gợi mở cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm), Vũ Thị Hương, Cao Đình Lành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hồ Nhân Ái

ĐHL2021-CBĐH-02

Nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình văn phòng thực hành luật qua thực tiễn một số cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Hồ Nhân Ái (Chủ nhiệm), Trần Cao Thành, Phan Đình Minh

DDHL 2021-CB-01

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ ÁP DỤNG GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN PHÁP LUẠT AN SINH XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp, Mai Đăng Lưu

CS-DT

BÌNH LUẬN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thanh

ĐHL2020-CBĐH-02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Cao, Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Lê Phước Sơn

08/2020/HĐ-ĐTKHCN

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm), Trần Viết Long (Thư ký), Trần Văn Hải (ĐHKHXHNV - HN), Nguyễn Tài Năng, Trần Cao Thành, Ngô Phương Trà (Cục SHHTT), Lê Phước Sơn