Dữ liệu đề tài

ĐHL2020-CBĐH-02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn Hà, Lê Văn Cao, Đồng Thị Huyền Nga, Hoàng Thảo Anh, Lê Phước Sơn

08/2020/HĐ-ĐTKHCN

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Đoàn Đức Lương (Chủ nhiệm), Trần Viết Long (Thư ký), Trần Văn Hải (ĐHKHXHNV - HN), Nguyễn Tài Năng, Trần Cao Thành, Ngô Phương Trà (Cục SHHTT), Lê Phước Sơn

DHL2020-CBĐH- 04

Thiết kế công cụ và thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến nhằm ứng phó đại dịch Covid- 19 tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2021-CBĐH-01

Hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng và những kết quả thu được trong hoạt động phục vụ cộng đồng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DDHL2020 -CBĐH- 11

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên trong xu thế tự chủ đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Các vấn để pháp luật khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây

DHL2020-CBĐH- 02

Xây dựng đề cương chi tiết và quy trình thực tập nghề luật cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm)

DHH2020-12-41

Đánh giá hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong ở các trường thành viên của Đại học Huế và mức độ đáp ứng của hoạt động này so với tiêu chuẩn AUN-QA

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Lê Phước Sơn (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên, Trần Thúy Hiền

DHH 2020-12-29

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Phương (Chủ nhiệm)

DHH2022-12-68

Thiết kế, thử nghiệm phần mềm quản lý minh chứng trực tuyến phục vụ hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Huỳnh Tây (Chủ nhiệm), Lê Phước Sơn, Phạm Thế Kiên, Trần Thúy Hiền

ĐHL2020-CB601

Nghiên cứu quá trình hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính ở Đài Loan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Dân sự
Người tham gia: Hoàng Thảo Anh (Chủ nhiệm), Trần Thị Diệu Hà, Lê Thị Khánh Linh, Nguyễn Thiều Tuấn Long, Hồ Minh Thành

CS-DT

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thị Thìn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Sơn Hải