Dữ liệu đề tài

GV2017-03-09

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lợi và mức ñộ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Thị Hải Hà

CS-DTGV2017-03-10

Hiệu quả thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua độ nổi và tính bền vững của thuế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-04-11

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ PHÁI SINH NGOẠI HỐI TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DTGV-2017-02-08

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone cao cấp của người dân thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Như Phương Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2017-01-01

Tác động của sự cố môi trường biển Miền Trung đến việc làm và thu nhập của người dân xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Phục (Chủ nhiệm)

GV2016-01-23

SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN VÀ TRUYỀN THỐNG Ở XÃ QUẢNG THÀNH, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu thái độ học Toán của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu DEA (Data envelopment analysis) để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Hoàng Thuỳ Dương, Hà Diệu Thương (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hồng Quyên

CS-DT

Nghiên cứu việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành HTTTQL - Đại học kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTGV 2016 -06 - 13

Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thị Thu Hương, Hồ Minh Toàn

CS-DTGV2016-02-10

Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền thông xã hội và giá trị khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đức Trí (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2016-04-31

Phát triển phương thức thanh toán qua máy POS trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Phương Thảo (Chủ nhiệm)