Dữ liệu đề tài

CS-DT T2018-190-GD-NN

Nghiên cứu chiến lược đọc hiểu của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Long Hà, Nguyễn Phạm Thanh Vân

CS-DTT2020-265-GD-NN

Nghiên cứu về việc sử dụng các hoạt động giao tiếp trong việc dạy kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trương Thanh Bảo Trân (Chủ nhiệm)

T2020-265-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Trương Thanh Bảo Trân (Chủ nhiệm), Nguyễn Đại Minh, Nguyễn Thị Thanh Loan

CS-DT

Nghiên cứu nhận thức về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ 1) trong các học phần lý thuyết của giảng viên tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Bùi Thùy Minh (Chủ nhiệm)

T2020-272-NV-NN

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Ngô Thị Khai Nguyên (Chủ nhiệm)

T2020-275-GD-NN

Phản hồi của giảng viên và sinh viên Khoa Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc sử dụng hệ thống quản lý học tập hucfl.online trong dạy và học trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

“PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TIẾNG PHÁP- NĂM 2 (K15) KHOA TIẾNG PHÁP-TIẾNG NGA VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP E-LEARNING KHI HỌC HỌC PHẦN NÓI 4”

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Pháp
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Liên

T2020-269-GD-NN

“Thử nghiệm áp dụng mô hình “học cùng cộng đồng” ở học phần nói tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: Nhận thức và phản hồi của sinh viên”

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trương Thị Xuân Huyền (Chủ nhiệm)

T2019-241-GD-NN

Nghiên cứu về triển khai hoạt động sau bồi dưỡng của học viên các khóa bồi dưỡng năng lực khảo thí tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Nhật Quang, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)