Dữ liệu đề tài

T2020-272-NV-NN

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Ngô Thị Khai Nguyên (Chủ nhiệm)

T2020-275-GD-NN

Phản hồi của giảng viên và sinh viên Khoa Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc sử dụng hệ thống quản lý học tập hucfl.online trong dạy và học trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

“PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TIẾNG PHÁP- NĂM 2 (K15) KHOA TIẾNG PHÁP-TIẾNG NGA VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP E-LEARNING KHI HỌC HỌC PHẦN NÓI 4”

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Pháp
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Liên

T2020-269-GD-NN

“Thử nghiệm áp dụng mô hình “học cùng cộng đồng” ở học phần nói tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: Nhận thức và phản hồi của sinh viên”

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trương Thị Xuân Huyền (Chủ nhiệm)

T2019-241-GD-NN

Nghiên cứu về triển khai hoạt động sau bồi dưỡng của học viên các khóa bồi dưỡng năng lực khảo thí tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Nhật Quang, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chủ nhiệm)

CS-DT

Sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh sử dụng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ ba số ít khi thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chủ nhiệm)

T2019-233-NV-NN

ĐỐI CHIẾU HÀNH VI CẦU KHIẾN TRONG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG VIỆT Ở BÌNH DIỆN NGỮ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Nga
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền (Chủ nhiệm), Trần Thị Bích Thủy

CS-DTT-2019-236-GD-NN

Vận dụng phương pháp “dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ” vào dạy học kỹ năng nói trong Tiếng Trung

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư (Chủ nhiệm)

T2019 – 230 – GD- NN

THỰC TRẠNG HỌC KỸ NĂNG NÓI MÔN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN (A1) ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Phạm Trần Thùy Anh (Chủ nhiệm)

CS-DT T2019-235-GD-NN

Ảnh hưởng của giao thoa ngôn ngữ đến việc học tiếng Pháp: trường hợp sinh viên khoa tiếng anh học tiếng pháp trình độ A1, trường đại học ngoại ngữ, đại học huế

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC TRÂN (Chủ nhiệm)