Dữ liệu đề tài

B

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên và khởi nghiệp ở vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trương Văn Tuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Trương Quang Dũng, Dương Ngọc Phước, Cao Thị Thuyết, Lê Chí Hùng Cường

DHL 2021 - PTNT - 04

Đánh giá thực trạng kiến thức của nông dân về suy thoái đất và các kỹ thuật quản lý đất bền vững ở vùng cao của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Trọng Dũng

DHL2021-PTNT-01

Vai trò của các bên liên quan trong xây dựng và phát triển Hợp tác xã kiểu mới: Trường hợp nghiên cứu tại Hợp tác xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt, Cao Thị Thuyết

DHL2020-PTNT-06

Sự tham gia của người dân trong hoạt động du lịch sinh thái xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Thị Thuyết (Chủ nhiệm), Trần Thị Ánh Nguyệt

DHH2019-02-118

Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ sản phẩm thủy sản vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Văn Thành, Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh, Cao Thị Thuyết

DHH2019-02-124

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh

DHH2018-02-108

Nghiên cứu giải pháo phục hồi sinh kế cho ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước

DHH2018-02-111

Nghiên cứu vai trò và tính bền vững của các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Trương Quang Hoàng (Chủ nhiệm), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Thanh Hiền, Võ Chí Tiến

CS-DT95

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành hàng ném tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Thị Thuyết (Chủ nhiệm), Đinh Thị Kim Oanh

DHH2015-02-61

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Quang Hoàng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Đinh Thị Kim Oanh, Cao Thị Thuyết, Hoàng Mạnh Quân