Dữ liệu đề tài

QT-DA

Baseline Study of Municipal Solid Waste Management System of Hue City-Sub-package 2- Social assessment

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Môi trường
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ nhiệm), Mai Thị Khánh Vân, Đỗ Thị Thu Trang, Trần Ngọc Tuấn, Lê Đình Cường, Lê Đình Huy

QT-DA

Sustainable Solid Waste management and Policies

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thanh Đức, Lê Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Phương Quý, Lê Đình Huy, Hoàng Thị Thái Hòa, Vệ Quốc Linh

DHH2020-02-138

Ứng dụng lý thuyết mờ Fuzzy và AHP đánh giá sự phù hợp của một số cây trồng thương mại trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Lê Đình Huy, Lê Ngọc Phương Quý, Trịnh Ngân Hà

B2020-DHH-10

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ TOÀN VẸN MÔI TRƯỜNG (EII) PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC ĐÔ THỊ DI SẢN

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Xuân Nhựt

DHH2015-02-71

Đánh giá nguy cơ trượt lở đất nhằm nâng cao hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Bích Ngọc, Lê Ngọc Phương Quý