Dữ liệu đề tài

GV2020-01-05

Nghiên cứu hiểu biết, thái độ và hành vi (KAP) của người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT

TÁC ĐỘNG CỦA MỨC ĐỘ THỎA MÃN CÔNG VIỆC ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC TẠI CÁC KHÁCH SẠN NĂM SAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Quốc Khánh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Hương

DHH2014-06-25

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU THỤ THỊT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thị Minh Hương, Dương Đắc Quang Hảo