Dữ liệu đề tài

CS-DT

Phân tích đất lâm nghiệp để xác định dự trữ cacbon tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ nhiệm), Vi Thị Linh, Lê Văn Chánh, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Hồ Đăng Nguyên, Đặng Thái Hoàng, Trần Thị Thúy Hằng, Trương Thị Diệu Hạnh

DHL2024_LN-04

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Dương (Chủ nhiệm), Phùng Xuân Linh, Đặng Thái Hoàng

DHL2023-LN-13

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng phòng hộ tại ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Phùng Xuân Linh

CS-DT

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài cây Nhội ( Bischofia trifoliata) tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đặng Thái Hoàng (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái

DTQG NVQG-2019/ĐT.06

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Văn Minh (Chủ nhiệm), Đặng Thái Dương, Nguyễn Thị Hồng Mai, Đặng Thái Hoàng, Hoàng Huy Tuấn, Phạm Cường, Nguyễn Duy Phong, Võ Văn Hưng, Đặng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Ngọc Lan