Dữ liệu đề tài

B2023-DHH-13

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên nền hạt nano oxit sắt từ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu, Trần Ngọc Tuyền, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung, Đặng Xuân Tín, Đặng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm)

DHH2022-01-199

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposit oxit sắt-kim loại quý có cấu trúc xốp và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Lê Thị Hòa, Trần Thanh Minh, Lê Lâm Sơn

NCM.DHH.2020.04

Hóa học xanh - Các hoạt chất thiên nhiên: Thực nghiệm, mô phỏng và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Hồ Việt Đức, Nguyễn Chí Bảo, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Thị Thanh Hải

DHKH2021A-01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu alpha-Fe2O3 có cấu trúc xốp và hình thái lập phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

DHH2018-135

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU CACBON NANO ỐNG TỪ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-09

Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải, Bùi Thị Hoàng Diễm, Đặng Xuân Tín, Nguyễn Hải Phong, Đinh Quang Khiếu, Trần Thúc Bình, Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên

CS-DTDKKH2015

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SiO2 mao quản trung bình MCM-48 từ tro trấu

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm), Trần Minh Ngọc

DHH2014-01-70

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ LOẠI CHẤT MÀU DÙNG TRONG GỐM SỨ TRÊN NỀN SPINEL MgAl2O4

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Tín, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Bùi Thị Hoàng Diễm, Hồ Văn Minh Hải

CS-DT2012-09

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH TUD-1

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Ngọc, Nguyễn Đức Vũ Quyên