Dữ liệu đề tài

Bảo vệ MT 2004

Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Hương ở Thành Phố Huế năm 2004

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu

Bảo vệ MT 2003

Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Hương Ở Thành Phố Huế Năm 2003

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy

NN-NCCB74-09-02

Nghiên cứu biện pháp cải tạo và sử dụng bền vững đất cát ven biển và nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngô Tự Do

NN-DA2000

Dự án nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông Miền Trung,

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viễn Thọ, Nguyễn Thanh, Lê Văn Thăng, Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do

NN-DTB96.06.CB.10

Đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái lãnh thổ trung du Quảng Trị -Thừa Thiên Huế cho phát triển nông lâm nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu, nnk

B2005-07-42

Nghiên Cứu Biên Soạn Giáo Trình Du Lịch Và Môi Trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Nghiên Cứu Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn, Xây Dựng Mạng Lưới Quan Trắc Môi Trường Nước Và Không Khí Tại Tx Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Địa Chí Tự Nhiên Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

740902

Nghiên Cứu Biện Pháp Cải Tạo Và Sử Dụng Bền Vững Đất Cát Ven Biển Và Nội Đồng Ở Tỉnh Thừathiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Sự Biến Động Của Điều Kiện Sinh Thái Vườn Qg Bạch Mã. (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Làng Nghề Truyền Thống Thừa Thiên Huế. (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Xây Dựng Mạng Lưới Truyền Thông Về Bảo Vệ Môi Trường Tại Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng