Dữ liệu đề tài

QT-DAFLC09-04&10-04

Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Đình Huy, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Hồ Ngọc Anh Tuấn

Bảo vệ MT 2009

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2009

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Lộc, Trần Thị Tú, Trần Thị Liên; Nguyễn Đăng Hải; Lê Thị Diễm Kiều

Bảo vệ MT 2008

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2008

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Lộc, Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Cẩm Yến

DP-DTQT 2007-2008

Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Huy Anh, Trần Quang Lộc

Bảo vệ MT 2007

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2007

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Huy Anh, Trần Thị Tú

Bảo vệ MT 2006

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2006

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Cẩm Yến

B2005 - 07 - 42

Nghiên cứu và biên soạn giáo trình Du lịch và môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu

DP-DTQT 2006-2007

Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Trần Đặng Bảo Thuyên