Dữ liệu đề tài

BĐKH-18

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Trần Hiếu Quang

NN-DAKXBĐKH-18/11-15

Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đặng Trung Thuận, Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Thị Thu, Đào Khang, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên

Bảo vệ MT 2012

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2012

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến

TTH-2011/5

Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên

B2011-DHH-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang

DP-DT2011-2013

Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ, lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh

Bảo vệ MT 2011

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2011

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến

DP-DTTTH.2011-KT.12

Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với BĐKH (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu