Dữ liệu đề tài

DHH 2014-02-45

ẢNH HƯỞNG CÛA THAY THẾ PROTEIN BỘT CÁ BẰNG PROTEIN BỘT CÂY DÂU (Morus alba)TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHÂ NĂNG SINH TRƯỞNG CÛA THÔ LAI (NEWZEALAND x ĐỊA PHƯƠNG)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Phạm Khánh Từ, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Thị Lan Phương (Chủ nhiệm)

B2012-DHH

Lựa chọn các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm)

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào

QT-DA0

Improving food crop production in sandy soil of Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Đình Hường; Nguyễn Đăng Hào, Phạm Quang Hà

QT-DAPIC

Nghiên cứu các biện pháp cải thiện vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Phạm Khánh Từ, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Nga, Jojeh Dufey, Frederic Francis and Claude Bragard