Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

The pathogenicity of eimeria species isolated from chicken in thua thien hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Đinh Thùy Khương

ESTABLISHMENT OF PATHOGENICITY OF EIMERIA SPECIES ISOLATED FROM CHICKEN IN CENTRAL VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng

PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS, PORCINE CIRCOVIRUS AND Pasteurella multocida CO-INFECTION IN PIGS

The 8th AIC on Health and Life Sciences, 2018
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng

Buffalo production status and reproductive capacities in Quang Dien district, Thua Thien Hue province

World congress of Reproductive Biology, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Trần Sáng Tạo, Lê Xuân Nam, Tomas J Acosta, Tomas J Acosta

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF STREPTOCOCCUS ISOLATED FROM RESPIRATORY INFECTED PIGS AT THE FARMS AROUND THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

GHI - Thailand 2017 Conference Proceedings. The 3rd Researchers Conference of Emerging Disease at Convergence of Animal, Human and Environmental Health, 2017
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải