Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Microbial and Parasitic Contamination on Fresh Vegetables Sold in Traditional Markets in Hue City, Vietnam

Journal of Food and Nutrition Research, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ISI
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Văn Hải, Lê Văn An, Ayako Fujieda, Tanaka Ueru, Miki Akamatsu