Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0974-9322

A RETRIAL QUEUEING MODEL WITH SCHEDULING ADMISSION CONTROL IN QOS SUPPORTING FOR FDL-EQUIPPED AT OBS CORE NODE

International Journal of Computer Networks and Communications, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đặng Thanh Chương (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Đoàn Văn Thắng, Phạm Trung Đức

2588-1175

MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH NHÓM TỐI ƯU TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-TT/article/view/4619

MỘT GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRỰC TIẾP KẾT HỢP LẬP LỊCH LẠI CHÙM TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Trần Hoài Nhân, Nguyễn Chí Công

An Improved Composite Scheduling Approach for Reducing Data Loss in OBS Networks

Proceeding of SoICT 2015 (ACM ICPS, ISBN:978-1-4503-3843-1), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc

2588-1175

Ứng dụng phương pháp tìm Clique cực đại vào tối ưu hoá lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Dương Phước Đạt, Nguyễn Chí Công, Võ Viết Minh Nhật

2588-1175

A Group Scheduling Algorithm with Void Filling for Multi-Channel in OBS Networks

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Hoàng Sơn

2588-1175

A Group Scheduling Algorithm with Void Filling for Multi-Channel in OBS Networks

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc

2233-7326

Near-Optimal Algorithm for Group Scheduling in OBS Networks

ETRI Journal, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Hoàng Sơn

An Algorithm of Group Scheduling with Void Filling in OBS Core Nodes

Advanced in Computer Science and its Applications, Lecture Notes in Electrical Engineering (ISI, IF=0.11), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn

1859-378X

Group Scheduling for MultiChannel in OBS Networks

REV Journal on Electronics and Communications, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Sơn