Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Settlement Growth Prediction exploiting EO-based Time Series with the Spatio-Temporal Matrix Approach: a Case Study for the City of Hue, Vietnam

Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Zhiyuan Wang (Chính), Mattia Marconcini, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Felix Bachofer
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1109/JURSE57346.2023.10144086

Ứng dụng GIS trong đánh giá xu hướng biến động sử dụng đất phục vụ mở rộng không gian đô thị thành phố Huế

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng

2588-1191

Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và quản lý di sản văn hoá ở đô thị Huế: những quan điểm đa chiều

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

2588-1191

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đô thị tại thành phố Huế giai đoạn 1999–2019

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253