Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1999-4907

Modeling the Effect of Stand Characteristics on Oak Volume Increment in Poland Using Generalized Additive Models

Forests, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f14010123

1641-1307

Drivers of site productivity for oak in Poland

Dendrobiology, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Liên kết: https://doi.org/10.12657/denbio.088.006

1999-4907

Environmental Drivers and Age Trends in Site Productivity for Oak in Southern Poland

Forests, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Luiza Tymińska-Czabańska (Chính), Jarosław Socha, Hoàng Dương Xô Việt, Marek Maj , Dominika Cywicka
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f12020209

Đánh giá hiệu năng chắn gió của các đai rừng phòng hộ trên vùng cát ven biển ở xã Điền Hòa và Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Phạm Thị Phương Thảo

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng của các mô hình nông lâm kết hợp trên đất cát biển ở huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Quang Vĩnh (Chính), Ngô Thị Phương Anh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt