Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4581

Khảo sát mầm bệnh có liên quan đến bệnh phân trắng (White Feces Disease - WFD) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hoa (Chính), Trần Nam Hà, Hồ Thị Tùng
Liên kết: http://www.tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12461

1749-7345

STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân

1749-7345

EFFECT OF SAUDAU Azadirachta indica EXTRACTION ON FISH LICE Caligus spp. PARASITICS ON RABBIT FISH Siganus guttatus

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH PHỔ BIẾN DO KÝ SINH TRÙNG GÂY RA TRÊN CÁ DÌA (Siganus guttatus) NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hoa, Hồ Thị Tùng, Trần Nam Hà (Chính)
Liên kết: https://vifinet2021.huaf.edu.vn/chuong-trinh-2/

1859-4581

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Quang Khánh Vân, Phạm Thị Hải Yến, Hoàng Tấn Quảng, Hồ Thị Tùng, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

ISSN 2588–1191

Inhibition abilities of Bacillus spp. to Vibrio parahaemolyticus on early mortality syndrome in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Tùng, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Văn Khanh
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/detail_full/19166