Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1844-9166

Seasonal and vertical dynamics of nutrient and chlorophyll-a in the monomictic Lake Biwa

AACL Bioflux, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chính), Nguyễn Văn Huy (Chính), Nguyễn Tử Minh, Hoàng Thị Ngọc Hân, Võ Thị Linh
Liên kết: http://www.bioflux.com.ro/docs/2022.2205-2219.pdf

NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA THỎ ĐỊA PHƯƠNG, THỎ LAI F1 (NEW ZEALAND X ĐỊA PHƯƠNG) VÀ THỎ NEW ZEALAND TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Ngọc Hân

pISSN 1859-1338; eISSN 2615-9678

HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: ACI
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jns.v128i1E.5440