Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Development of traditional handicraft products in Quang Tri province in the context of digital transformation.

Proceedings of The Fifth International Conference in Business, Economics & Finance, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Hòa (Chính), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nhiêu Khánh Phước Hải

Assessment of livelihood’s vulnerability to climate change of local communities at coastal zone in Thua Thien Hue

Proceedings of the fifth international conference on business,economics & finance, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Đào Duy Minh (Chính), Trương Tấn Quân (Chính)

2588-1205

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế các cộng đồng dân cư ven biển huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Quang Phục

1859-0012

Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng

Đánh giá của du khách về du lịch cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính), Nguyễn Quang Phục, Nguyễn Đức Kiên, Trần Công Dũng, Đặng Trung Kiên, Nguyễn Xuân Quang

0866-7120

Hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình Homestay trong phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Công Dũng (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Quang Phục, Lê Quang Trực

2588 - 1205

Assessing the adaptive capacity of households to climate change: A case study in Quang Dien district, Thua Thien Hue province.

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Tran Cong Dung (chính), Dao Duy Minh, Philippe Lebaily