Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2233-9191

Effects of Temperature and Humidity on Fungal Occurrence in Dried Red Pepper during Storage

Research in Plant Disease, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
Liên kết: https://www.online-rpd.org/journal/view.php?number=1728

1877-2641

Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum

Waste and Biomass Valorization, 2022
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2

Tạo dòng và giải trình tự gen mã hóa pectinase ở Aspergillus niger M13

Báo cáo Khoa học và kỷ yếu khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ đáp ứng 3 tiêu chí (do Hội đồng ngành xác định), 2020
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Kim Thoa, Trịnh Thị Phương Thảo, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Đức Huy, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Quốc Dung (Chính)

1738-7248

Development of device based on IoT technology for detecting Escherichia coli from various agri-foods and production environments

Korean Journal of Food Preservation, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
Liên kết: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201908559987543.page

1738-7248

Investigation of microbial contamination level during production of dried red pepper

Korean Journal of Food Preservation, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung
Liên kết: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201908559987543.page

2468-0834

Microbiological quality and characteristics of isolated Escherichia coli in irrigation water used in Napa cabbage cultivation

Applied Biological Chemistry, 2018
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13765-018-0393-1

1738-724

Analysis of the microbial contamination levels in dried red pepper during production

Korean Journal of Food Preservation, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
Liên kết: http://db.koreascholar.com/article?code=354660

1017-7825

Development of a Screening Method and Device for the Detection of Escherichia coli from Agri-Food Production Environments and Fresh Produce

Journal of Microbiology and Biotechnology, 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung
Liên kết: http://www.jmb.or.kr/journal/view.html?doi=10.4014/jmb.1709.09019

1812-5387

Visual Analysis for Detection and Quantification of Pseudomonas cichorii Disease Severity in Tomato Plants

Plant Pathology Journal, 2016
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27493605/

0923-2508

Elucidation of functional role of flagella in virulence and ecological traits of Pseudomonas cichorii using flagella absence (ΔfliJ) and deficiency

Research in Microbiology, 2016
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250816000115?via=ihub