Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

08668612

Isolation and characterization of actinomycetes antagonistic to Vibrio parahaemoliticus from shrimp pond sediment

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu (Chính), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hữu Thuần Anh

Effect of salicylic acid on the biosynthesis of solasodine in cell suspension culture of Solanum hainanense Hance.

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Ton Nu Thuy An, Nguyen Thuan Nho, Vo Thi Vien Dung, Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/284092088

Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)

Ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainanense)

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Đinh Hồng Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hoàng Lộc

Nghiên cứu ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainansense Hance)

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Nguyễn Hoàng Lộc

1314-6238, E-ISSN: 1314-6246

Effects of yeast extract and methyl jasmonate on the enhancement of solasodine biosynthesis in cell cultures of Solasodine hainanense Hance.

Journal of Bioscience and Biotechnology, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Thuần Anh, An, Tôn Nữ Thùy, Khuyên, Lê Thị Minh

Production of glycoalkaloids from callus cultures of Solanum hainanense Hance

Journal of Plant Biotechnology, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Doan Huu Nhat Binh, Moon-Sik Yang, Tae-Geum Kim

Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy callus để thu sinh khối từ cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hữu Thuần Anh

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy callus cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ 6. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh

Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid trong callus của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)

Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh, Bình, Đoàn Hữu Nhật, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy callus của cây hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb).

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế., 2007
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hữu Thuần Anh