Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

đánh giá khả năng sinh trưởng và thành phần hóa học của ấu trùng ruồi linh đen (Hermetia Illucens) nuôi trên các cơ chất khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Lê Đức Ngoan

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

2320 –8694

Relationship between temperature, temperature-humidity index and amount of food intake of Sheep

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Bùi Văn Lợi (Chính), Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan
Liên kết: https://jebas.org/ojs/index.php/jebas/article/view/257/167

ISBN: 978-604-337-133-8

CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân, Dương Thanh Hải
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CHÓ VÀ MÈO: BÀI TỔNG QUAN

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đức Ngoan (Chính), Đinh Văn Dũng
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2022/02/tap-chi-so-3.15.pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BIOCHAR SẢN XUẤT TỪ TRẤU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx