Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 0121-3784

Effect of inclusion of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) meal in diets on growth performance and meat quality of growing quail

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hải Quân (Chính), Lê Đức Thạo, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd35/3/3523nhqu.html

Response to egg production, egg quality and fatty acid profile of yolk when feeding ISA Brown laying hen by diets containing full-fat black soldier fly larvae meal

Livestock Research for Rural Development, 2023
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân (Chính), Lê Đức Ngoan
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd35/2/3517nhqu.html

Effect of a Combination of Lysolecithin, Synthetic Emulsifier and Monoglycerides on the Apparent Ileal Digestibility, Metabolizable Energy and Growth Performance of Growing Pigs

Animals, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đức Ngoan, La Van Kinh (Chính), Vasanthakumari B L (Chính), Thanh H L T, Wealleans A L, Loan N V T H
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ani13010088

2320 – 8694

Optimizing the ratios of standardized ileal digestible (SID) methionine plus SID cystine and SID threonine to SID lysine in low-protein diets for working boars

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Phùng Thăng Long (Chính)
Liên kết: http://www.jebas.org

0121-3784

Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by Tofu by-products in Viet Nam

Livestock Research for Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd34/10/3484nguy.html

Đánh giá khả năng sinh trưởng và thành phần hóa học của ấu trùng ruồi linh đen (Hermetia Illucens) nuôi trên các cơ chất khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo (Chính), Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Lê Đức Ngoan