Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0916-7250

Detection of bovine leukemia virus in beef cattle kept in the Central Coast Regions of Vietnam

Journal of Veterinary Medical Science, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Dung (Chính), Nguyen Vu Son (Chính), Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Dương Văn Dũng, Dương Thanh Hải, Vũ Văn Hải, Tetsuo KUNIEDA, Takeshi HAGA (Chính)

2615-9708

CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BA TỔ HỢP BÒ LAI F1 (CHAROLAIS × LAI BRAHMAN), F1 (DROUGHTMASTER × LAI BRAHMAN) VÀ F1 (RED ANGUS × LAI BRAHMAN) NUÔI Ở QUẢNG NGÃI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đình Tiến, Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6325

Đặc điểm của than sinh học (biochar) sản xuất từ các nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Effect of Diet Composition on Excreta Composition and Ammonia Emissions from Growing-Finishing Pigs

Animals, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Carola M. C. van der Peet-Schwering, Nico W. M. Ogink, André J. A. Aarnink (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ani12030229

2190-6823

Economics and perception of small-scale biogas plant benefits installed among peri-urban and rural areas in central Vietnam

Biomass Conversion and Biorefinery, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Vladimir Verner (Chính), Jana Mazancová, Marek Jelínek, Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Jan Banout, Hynek Roubík (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s13399-021-02122-4

1859-4581

Ảnh hưởng của các mức biochar sản xuất từ rơm lúa bổ sung vào khẩu phần đến lên men dạ cỏ và phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đức Thạo, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Liên kết: http://tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/CacSoThuongKy.aspx

ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BIOCHAR SẢN XUẤT TỪ TRẤU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

1859 - 476X

Khả năng sinh trưởng của tổ hợp bò lai giữa đực Brahman và cái Lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Lê Thị Thu Hằng, Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng
Liên kết: http://hoichannuoi.vn/tap-chi-khkt-chan-nuoi-so-thang-32021.html