Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786043995213

Phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh

978-604-974-414-3

Phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu (DEA)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Tác giả: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Linh