Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thành Văn
  • 300000.0175

Trần Thành Văn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Vân
  • 900000.0095

Trần Thị Thu Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Trương Vận
  • 400000.0062

Trương Vận
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trương Thủy Vân
  • 600000.0404

Trương Thủy Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Võ Thị Bích Vân
  • 300000.0184

Võ Thị Bích Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Martin W.A. Verstegen

Martin W.A. Verstegen
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Bảo Vi
  • 900000.0244

Huỳnh Thị Bảo Vi
Khác

Ngành đào tạo:
Châu Âu học

Chuyên ngành đào tạo:
Châu Âu học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tường Vi
  • 400000.0396

Nguyễn Thị Tường Vi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Võ Thị Tuyết Vi
  • 500000.0559

Võ Thị Tuyết Vi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trương Viên
  • 900000.0199

Trương Viên
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hoàng Dương Xô Việt
  • 600000.0099

Hoàng Dương Xô Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Ngô Tấn Việt

Ngô Tấn Việt

Ngành đào tạo:
Quân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Quân sự

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết