Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Việt
  • 900000.0211

Nguyễn Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Nguyễn Như Bảo Việt

Nguyễn Như Bảo Việt

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Việt
  • 300000.0254

Nguyễn Quang Việt
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thành Việt
  • 110000.0057

Nguyễn Thành Việt
Đại học

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Thể chất

Xem chi tiết
Phạm Hồng Việt

Phạm Hồng Việt

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Phan Doãn Việt
  • 300000.0330

Phan Doãn Việt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Phan Hùng Việt
  • 500000.0345

Phan Hùng Việt
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nhi khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nhi khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Bùi Thị Phước Vinh
  • 500000.0373

Bùi Thị Phước Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Chuyên ngành đào tạo:
Phục hồi chức năng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Dương Quang Vinh

Dương Quang Vinh
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Giải phẫu

Xem chi tiết
Đặng Xuân Vinh
  • 300000.0169

Đặng Xuân Vinh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đào Thị Vinh

Đào Thị Vinh

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Lý luận chính trị

Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Vĩnh
  • 300000.0338

Hoàng Ngọc Vĩnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết